Information A-Ö and A-Z in English

Informationshäfte A-Ö

Information in English

Bosättningskrav

Kontroll

I vår förening finns ett bosättningskrav, med detta menas att för att få förvärva och inneha en bostadsrättslägenhet måste ägaren vara folkbokförd i lägenheten. Detta innebär att man kan inte köpa en lägenhet utan att flytta in i den. Föreningen kontrollerar löpande att inte lägenheter hyrs ut olovligt i andra hand.

Om någon har folkbokfört sig på din adress, oavsett om det är av misstag eller avsiktligen, ska du anmäla detta till Skatteverket. Detta är egentligen inte olagligt och polisen kan därför inte göra något åt saken (om inte brott påvisas). Däremot kan man säga att det är lagstridigt eftersom personen i fråga inte bor i bostaden.

Om du tror att någon är inkorrekt folkbokförd på din adress bör du anmäla detta till Skatteverket. Denna process kan ta några veckor eftersom Skatteverket måste göra en utredning, söka upp personen och be den anmäla sig på rätt adress.

Om Skatteverket efter utredningen inte kan konstatera var personen faktiskt bor kan de ändra folkbokföringen till ”utan känd hemvist”. På så sätt blir du av med någon som har folkbokfört sig på din adress.

Det är viktigt att vara folkbokförd där du bor eftersom detta styr rättigheter och skyldigheter när det till exempelvis gäller bostadsbidrag, var du skall betala skatt och var du ska rösta.

1 juli 2018 ändrades folkbokföringslagen (SFS 1991:481) vilket bland annat innebär att Skatteverket har rätt att göra kontrollbesök för att säkerställa att personer som bor i Sverige finns med i registret och att adressuppgifterna är korrekta.  Ändringen innebär också att den som lämnar oriktig uppgift om folkbokföring eller inte anmäler ny adress vid flytt kan dömas för folkbokföringsbrott.

Brevinkast - Namnskylt

Brevlåda 2

Så här får det inte se ut. Enbart bostadsrättsinnehavarens namn får stå på dörren, föreningen sätter upp namnremsan. Har du make/maka eller sambo kontakta felanmälan så får du kostadsfritt en ny namnremsa monterad i brevlådan. Har du inneboende skall de ha c/o adress.

 

Lägenhetsnummer

Lgh nr

Varje lägenhet har ett unikt lägenhetsnummer, det är från 001-556. När du kontaktar förvaltningen måste du uppge detta nummer för att vi skall kunna hitta din lägenhet. Lantmäteriet har på uppdrag av bl a Skatteverket tagit fram ett särskilt nummer (LMV) för att underlätta folkbokföring. (Detta nummer anger var i trapphuset lägenheten ligger. Numren är vanligtvis från 0901-1503 i varje trapphus. Tidigare var alla folkbokförda i tex Lofotengatan 17, nu är det i te x lägenhet nr 1001 i Lofotengatan 17.

Om du kontaktar förvaltningen och uppger LMV nr så har vi svårt att hitta dig, det finns 44 st lägenheter 1002, men bara en lägenhet nr 223.

LMV nr används ENBART för folkbokföring inget annat.

Trapphuset

Vilplan 01

Det är inte tillåtet att placera privata föremål på vilplanet, te x barnvagn, rullator eller entrémattor.

Sopor

Endast hushållsavfall får kastas i sopnedkastet i trapphuset. Paketera dina sopor väl och knyt ihop soppåsen ordentligt. Pizzakartonger, flaskor eller glasburkar, grov- eller farligt avfall får inte kastas i sopnedkastet. Glas och papper (inklusive pizzakartonger) lämnas i återvinnings-bLMVhållarna på Narviksgatan intill vändplan. Batterier kan läggas i ”holken” på samma ställe.

Sopnedkasten är anslutna till en central sopsugningsanläggning. Från sopnedkasten förs soporna med hjälp av vakuum genom rörledningar till en central anläggning vid Helsingforsgatan, där de helautomatiskt packas i behållare för borttransportering. Systemet är hygieniskt och arbetar utan störande ljud. I botten på sopnedkasten finns en ventil som lufttätt skiljer nedkasten från rörsystemet. På bestämda tider öppnas ventilen så att husets sopor kan störta ner i rörmynningen, därefter sluts ventilen och vakuumsugningen påbörjas. Alla ventilmanövreringar sker automatiskt med hjälp av en dator i centralanläggningen.Obs! Skulle något föremål fastna i ventilen så att denna inte sluter tätt kan
sopsugningen inte genomföras. Vid sådana stopp måste alltid, för bostadsrättsföreningen, kostsamma ingrepp göras. För att undvika stopp och
driftstörningar får därför endast vanliga hushållssopor som är väl emballerade läggas i sopnedkasten. Anläggningens slutna konstruktion medför att om något av misstag kastas eller tappas i sopnedkastet kan det inte återfinnas.

Sopinkast

Se till att stänga luckan tyst, det är viktigt att luckan stängs ordentligt, handtaget skall vara på mitten då är luckan låst.

 

Grovsopor

Det finns inget grovsoprum inom föreningen.

 

Återvinningsstation

Miljöstation Narvik

Det finns två miljöstationer i närområdet. Högst upp på Stavangergatan intill det gröna garaget finns en station och intill vändplan på Narviksgatan finns en till. Där finns behållare för tidningar, pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, metall och batterier. 2-3 gånger om året ofta i samband med städdagar hyr vi in containrar att för att kasta större grovsopor. Byggsopor, vitvaror eller el-skrot får dock inte kastas.

Det är inte tillåtet att ställa saker bredvid behållarna, det räknas som nedskräpning och är ett miljöbrott.

Lövsta Återvinningscentral belägen på Lövstavägen 491 kan du även lämna möbler, el-skrot, vitvaror, kemikalier, färg, planglas mm. Det finns containers som är tydligt uppmärkta för återvinning. Det finns också behållare för återbruk av saker. Det är gratis för allmänheten att lämna.

måndag-torsdag                         10:00-20:00

fredag-söndag                            09:00-17:00

 

Nedskräpning

Sopor 1

Det förekommer tyvärr att boende i vår förening inte bryr sig om reglerna och ställer ut grovsopor utanför entrén eller i källaren. Föreningen accepterar inte detta och försöker ta reda på vem som ställt ut soporna. De som ertappats för betala för borttransporten som kostar cirka 2.000 kronor.

Många smyger ned till miljöstationen och dumpar grovsopor vid de gröna behållarna.

Det är olagligt att skräpa ner i Sverige. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse.

    15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken

    Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar och större föremål som byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här typen av nedskräpning kallar regeringen ”nedskräpning av normalgraden”, och det handlar om nedskräpning av större föremål eller i stor omfattning.

    29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. När det gäller nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen bötfälla på plats. Boten är på 800 kronor. Enligt Riksåklagarens föreskrifter är handlar det om då någon skräpat ned med små mängder skräp, till exempel snabbmatsförpackningar, glas- och plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och andra engångsartiklar. Men det gäller inte för mindre skräp som fimpar eller tuggummin. Vi tycker att även småskräp som fimpen borde omfattas av nedskräpningsboten.

    29 kapitlet, paragraf 7a miljöbalken

Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig.

Nycklar och Taggar

Tagg

Dörrar till entréer och tvättstugor är låsta dygnet runt. För tillträde krävs nyckeltagg. Alla bostadsrättsinnehavare har erhållit tre stycken nyckeltaggar,  en röd, en gul och en grå. Den röda tagen är en multitagg och passar förutom till den egna entrén, även till grovtvättstugan på den egna gården. Du kan beställa fler taggar (dock inte den röda) genom förvaltaren för 250 kr/st.

Övriga dörrar tex källare, barnvagnsrum, cykelrum eller bommen, här måste du ha en nyckel. De är lite olika nycklar beroende på var du bor. Du kan beställa nyckel genom felanmälan 08-22 04 44 eller hos Fastighetsskötaren på Narviksgatan 19.

Om du förlorat en tagg, kan en ny köpas för 250 kr. Kontakta förvaltaren.

Den röda nyckeltaggen går till tvättstugorna. 

Balkonger

Blomsterlådor måste av säkerhetsskäl placeras på balkongräckets insida.

Inglasning av balkong

Den som önskar kan på egen bekostnad glasa in sin balkong. Innan arbetet påbörjas måste dock ett avtal tecknas mellan föreningen och medlemmen. Avtalet reglerar underhållsskyldighet av inglasningen och innehåller även förbud att använda elvärme på balkongen. Föreningen har bygglov som gäller för samtliga balkonger belägna 3 meter ovan mark. För balkonger i markplan krävs separata bygglov från Stockholms Stad. Vid tecknande av avtal tar föreningen ut en administrativ avgift om 500 kr. Se mer under blanketter

Förråd

Lägenhetsförråden är placerade i källarplan eller på gatuplan. Förråden är märkta med lägenhetsnummer. Endast ett lägenhetsförråd per lägenhet kan disponeras.

Städning

Trappstädning utförs av MERKA på Narviksgården och Lofotengården.
Trappstädning utförs av Tarjas AB på båda Stavangergårdarna

Cyklar

Cykel

Förvaringsrum för cyklar finns i bottenvåningen. Vissa hus hänvisas till förvaringsrum i angränsande hus. Förvaring avser endast hela cyklar. Din cykel måste vara märkt med ditt lägenhetsnummer detta för att vi skall kunna kontatka dig om din cykel måste flyttas eller om den vandaliserats.

 

Barnvagnsrum

Barnvagn

Finns inte i alla trapphus men i många. De är beläget i entrén. De som saknar barnvagnsrum i sitt trapphus kontakta felanmälan så berättar vi

var det närmaste är och hur du får en nyckel. I barnvagnsrummet får små barncyklar och pulkor (vintertid) också förvaras. Det är inte tillåtet att parkera barnvagnen i trapphuset eller utanför lägenheten. (brandkrav)

Gästlägenhet

se separat flik under våra fastigheter

Störningsjouren

Stör

Störningsjouren, dit kan vi vända oss om någon granne har fest och/ellerstör sent på kvällen och inte sänker ljudet när vi talar med honom eller henne. En väktare åker ut och kontrollerar på plats, och ser till att den som stör upphör med detta. Kostnaden för detta debiteras den som stör, kostnaden är cirka 1.500 kronor.
08-551 166 76

 

Rökning

Är inte tillåtet i trapphusen,  i tvättstugan, i garaget eller andra publika utrymmen inom föreningen. Det finns askkoppar där den som röker skall fimpa. Det är inte tillåtet att kasta fimpen på marken.

Information om att bo i Bostadsrättslägenhet

https://www.youtube.com/watch?v=wHrl__MnzgU