Ventilation

Fläkt- och ventilationssystem

Vid matlagning bör köksfönster vara stängda samt spiskåpans timer vara påsatt för ökning av utsuget.

Filter, kåpa och ventiler skall rengöras vid behov och ventiler i såväl spiskåpa som badrum och toalett ska alltid vara monterade.

Obs! Vid eventuell inmontering av kolfilterfläktar får anslutning inte ske direkt till kanalen. Information om gällande bestämmelser lämnas av förvaltaren.

Ett felaktigt montage är förbjudet och kan medföra skadeståndsanspråk då det medför men för grannarna. Anvisningarna måste följas om ventilationssystemet ska fungera på bästa sätt.

För att luft ska kunnas sugas ut, måste friskluft släppas in på något ställe. Detta kan ske på följande sätt:

  • Luftinsläpp genom vädringsluckor eller fönster.
  • Luftinsläpp genom de små ventilerna på vädringsluckorna.

För att man ska få en god och i princip dragfri ventilation, måste luft tillföras, helst genom att vädringsbågarna står något uppställda. Vintertid sker automatiskt anpassning av luftmängden till yttertemperaturen, så att utsuget minskar vid kallare väderlek. Detta för att minska värmeförbrukningen och eventuell känsla av drag från fönster. Under så kallad matlagningstid (morgon, middag och kväll) ökas frånluftmängden.