Extrastämma 20 september i Husby

Kallelse till extra årsstämma

Medlemmarna i HSB:s Brf Vikingen kallas härmed till extra årsstämma

 

Tid:           Måndagen den 20 september klockan 18:00

Plats:        Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16

 

Förslag till dagordning

 

§   1 Stämmans öppnande

§   2 Val av mötesordförande

§   3 Godkännande av dagordning

§   4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

§   5 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

§   6 Fråga om kallelse behörigen skett

§   7 Fastställande av röstlängd

§   8 Information och frågestund om individuell el mätning

§   9 Fråga om införande av individuell el mätning i lägenheter

§ 10 Stämmans avslutande

 

Välkomna!

 

Styrelsen

 

På grund av rådande pandemi kan enbart en medlem per lägenhet

närvara på stämman. (gäller även make/sambo)